Underhållsplan

Redan från början så stod det klart att det finns en stor efterfrågan på underhållsplan för bostadsrättsföreningar. Även om vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster så är underhållsplanering en tjänst som vi särskilt vill lyfta fram!

En underhållsplan är väldigt viktigt för en bostadsrättsförening som vill säkerställa att fastigheten, med tillhörande markanläggningar, förvaltas och underhålls på ett bra sätt. Den hjälper även bostadsrättsföreningens att budgetera och få en förståelse för den långsiktiga ekonomin.

Vi rekommenderar att en underhållsplan löper på minst 50 år. Fördelen med vår underhållsplan är att den är indelad i självständiga tio-års intervaller och gör det således enkelt att planera både på kort och lång sikt. 

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är en sammanställning av en fastighets totala underhållsbehov, åtgärder och kostnader. 

Underhållet är fastställt genom genomgång av historik och en fysisk besiktning där man undersökt fastigheten i sin helhet. Underhållsplanen ger en BRF möjlighet att få en helhetsbild av vilket underhåll som krävs i och på fastigheten samt när detta måste utföras. Underhållsplanen är en väldigt viktig del i BRF-styrelsens arbete då detta har en stor inverkan på föreningens ekonomi.

Ny lagändring gör det tvingande för nybildade och ombildade bostadsrättsföreningar att upprätta en 50-årig underhållsplan.

Följande står det i nya lagen:

3 kap 1a §: "Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av bostadsrättsföreningens verksamhet på kort och lång sikt, däribland uppgifter om föreningens fastighet, kostnader och finansiering samt en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Av planen ska det också framgå om förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda. I den ekonomiska planen ska det ingå en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren."

Du kan läsa mer om i Sustends artikel:

"Lag på 50-årig underhållsplan för nybildade och ombildade bostadsrättsföreningar".

En underhållsplan är ett bra underlag vid avgiftshöjning

I samband med att en ny underhållsplan tas fram kan det bli tydligt att avgifterna kan behöva höjas mer än vad man tänkt sig. Vår erfarenhet är att medlemmar är mycket mer mottagliga för en höjning av avgifterna om styrelsen kan motivera denna med en underhållsplan där prognos för framtida kostnader finns. Priser på kostnader och material förändras hela tiden, det är en bra anledning att uppdatera underhållsplanen ofta (1-3 år).

Varför välja Lingström Fastighet som leverantör av underhållsplan?

* Vi kan erbjuda ett 100% personlig leverans hela vägen

* En av marknadens mest förmånliga prissättning

* Vår underhållsplan är inte låst till några särskilda nyckeltal eller mjukvara

* Ni äger samtliga dokument i digitala filer